Høringssvar vedr. straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

Seksualpolitisk Forums reaktion og noter om Straffelovrådets arbejde med straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser. Sendt d. 18/12-2012.

(Betænkning nr. 1534)

Seksualpolitisk Forum, 18/12-2012


Seksualpolitisk Forum glæder sig over Straffelovrådets (SR) grundige arbejde med straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser. Arbejdet har stået på længe og lever op til forventninger om grundighed, saglighed og fyldighed. Frem for ad hoc-løsninger på seksualpolitiske spørgsmål, der alt for ofte præger den offentlige debat, er det nu muligt med SRs arbejde i hånden at vurdere de enkelte spørgsmål i forhold til hinanden og deres historiske, juridiske og sociologiske kontekst.

Seksualpolitisk Forum anerkender at SRs rapport er skrevet ud fra en juridisk fagvinkel, og dermed ikke inddrager samtlige relevante vinkler på de omhandlede spørgsmål, herunder udsagn fra sexarbejdernes egne organisationer i hhv. Sverige og Norge i spørgsmålene vedr. sexarbejde, men vil dog påpege at SR har inddraget en lang række rapporter, der går til emnet særligt fra en socialpolitisk vinkel.

Seksualpolitisk Forum bakker op om SRs vurderinger om ikke at kriminalisere hhv. kunder til sexarbejdere, fiktiv eller animeret børneporno eller uagtsom voldtægt. Disse forslag der har været fremme de senere år bærer netop præg af at være ad hoc-løsninger på komplicerede spørgsmål, der reelt risikerer at forværre forholdene for de mennesker de vil hjælpe, samt sætte retssikkerheden overstyr.

Seksualpolitisk Forum bakker ligeledes op om den række af mindre justeringer af de enkelte paragraffer, og vi glæder os over at hele dette arbejde er blevet gennemgået samlet.

Seksualpolitisk Forum opfordrer til at loven vedr. besiddelse af børneporno præciseres, så det bliver klargjort i kommentarerne at familiebilleder, kunst og billeder til forskningsformål ikke er ulovlige at besidde eller gøre sig bekendt med.  Som det er i dag er familiebilleder og kunst undtaget jf. lovens kommentarer, men der eksisterer en gråzone i.f.t. forskeres brug af historisk erotika bl. a. på offentlige arkiver og biblioteker. En klar tilføjelse af ’seriøs forskningsbrug’ i kommentarerne kunne eliminere denne gråzone.

Seksualpolitisk Forum opfordrer regeringen til at bemærke, at der efter rådets opfattelse ikke er strafferetlige hensyn, der taler imod fuld lovliggørelse af prostitution som erhverv (side 533), hvilket efter vores opfattelse, baseret på evidens fra udlandet, vil give prostituerede retfærdige arbejdsvilkår samt forbedre sikkerhed, sundhed og minimere risikoen for ufrivillighed og evt. skader. Dette ligger i tråd med til FNs nyeste anbefalinger om en total afkriminalisering af sexarbejde samt en forstærket indsats overfor de udbredte hadforbrydelser imod sexarbejdere, samt både dansk og inernational forskning (Note 1, nedenfor).

Seksualpolitisk Forum opfordrer regeringen til at arbejde videre med SRs forslag om at sikre sexarbejderes vilkår ved at afkriminalisere dele af den nuværende rufferilov. Herunder bl.a. sexarbejdernes ret til at ansætte  folk til arbejdsopgaver som telefonpasser og dørvagt, køb af serviceydelser som webdesign og revision, og leje af lokaler. Lovgivningen om rufferi bør være indrettet så den giver maksimal sikring af sexarbejdere mod udnyttelse, men samtidigt så vidt muligt giver sexarbejderne rettigheder til at agere som andre selvstændige erhvervsdrivende. Dette vil efter vores mening ikke alene forbedre retsstillingen, men også sikkerheden. Dels fordi det vil gøre det muligt at hyre hjælp, dels fordi tilliden til og samarbejdet med politiet ville have gavn af realistiske lovrammer omkring det at drive bordel. Politiets Task Force mod prostitution og kvindehandels mange anholdelser af telefondamer har efter vores mening ikke skabt andet end mistillid og vrede, og virket kontraproduktivt i forhold til at inkludere sexarbejderne selv i bekæmpelsen af kriminalitet og udnyttelse.

Seksualpolitisk Forum opfordrer derfor regeringen til at inddrage sexarbejdere og deres egne organisationer i det videre arbejde med at opdatere og modernisere rufferilovgivningen.

Seksualpolitisk Forum anerkender at love om seksualforbrydelser til dels er et holdningsspørgsmål, men ser ingen modsætning mellem holdninger og eftertanke og ekspertise. Derfor bakker Seksualpolitisk Forum op om regeringens modige beslutning om at basere sine lovforslag på faglig ekspertise og grundig overvejelse af konsekvenser.

Med venlig hilsen,

Seksualpolitisk Forum

http://www.seksualpolitik.dk
kontakt@seksualpolitik.dk

Note 1:
FN, herunder WHO, UNFPA, IOM, UNAIDS og UNDPs seneste anbefalinger af en afkriminalisering har til formål at forbedre sexarbejderes sundhed, reducere skadesvirkninger ved prostitution, øge sikkerheden blandt sexarbejdere og mindske diskrimination og stigmatisering af sexarbejdere (WHO, UNFPA, UNAIDS & NSWP 2012, UNAIDS, UNFPA & UNDP 2012, UNDP 2012). Selvom disse anbefalinger primært er retter imod bekæmpelse af HIV/AIDS blandt sexarbejdere, hvilket ikke er noget større problem i Danmark, konkluderer rapporterne også at en afkriminalisering vil føre til en generelt bedre sundhedstilstand blandt sexarbejdere, reducere fysiske og psykiske skader og i sidste ende føre til mindre diskrimination og stigmatisering. Sidstnævnte positive effekter af en afkriminalisering bekræftes også at ledende forskere, bl.a. i en meget citeret artikel fra det internationalt anerkendte tidsskrift Lancet (Rekart 2005). Også den nyeste danske forskning på området har spændende og nuancerede resultater bl.a. om de migrante sexarbejderes forhold både i Danmark og i hjemlandene. Seksualpolitisk Forum anbefaler at regeringen orienterer sig i denne forskning, herunder især Marlene Spanger (Ålborg Universitet), Sine Plambech (Dansk Institut for Internationale Studier), Christian Groes-Green (Roskilde Universitet), Jeannett Bjønness (Århus Universitet) og Marie Heinskou (Københavns Universitet).